.:: آئین نامه آموزشی ::.


1- رعایت پوشش مناسب با اماکن آموزشی (مدارس و دانشگاهها) الزامی است.

2- چنانچه هنرجو پس ازثبت نام، قبل از تشکیل اولین جلسه کلاس(حتی در صورت عدم حضور هنرجو در کلاس) اعلام انصراف نماید،80 %از کل شهریه به هنرجو استرداد خواهد گردید و در صورت استفاده حتی یک جلسه، تنها 30% باقیمانده شهریه مسترد می گردد .

3- چنانچه اساتید محترم،کلاسی را با تاخیر شروع نمایند،موظف بوده که مطلب آموزشی مربوطه به آن جلسه را بصورت کامل به هنرجو ارائه نموده و تاخیر پیش آمده نباید هیچ گونه تاثیری در روند آموزشی داشته باشد.

4-هر هنرجو می تواند در یک ترم( در صورت ثبت نام 12 جلسه کامل) تنها یک جلسه غیبت مجاز داشته باشد که به ازای آن یک جلسه جبرانی برای وی برگزار می گردد.

5- چنانچه کلاسها توسط آموزشگاه لغو گردد،آموزشگاه موظف به برگزاری کلاس جبرانی بوده و هنرجویان نیز موظف به شرکت در کلاس جبرانی می باشند.

6- در صورت دیر آمدگی یا غیبت هنرجو، مدرس هیچ گونه وظیفه ای برای برگزار نمودن کلاس جبرانی ندارد و هیچ هزینه ای بابت آن به هنرجو برگشت داده نمی شود.

7- برای ثبت نام هنرجویان زیر١٨ سال، حضوریکی از والدین درهنگام ثبت نام الزامی است.

8- از هنرجویان خواهشمندیم از پارک خودرو در مکانهایی که موجب مزاحمت برای همسایگان می شود اکیدا خوداری نمایند و نیز نوجوانان عزیز از اجتماع در ورودی موسسه اجتناب نمایند.